Právne predpisy – je potrebné mať ku stavbe skleníka stavebné povolenie?

    Podľa súčasne platných právnych predpisov nie je potrebné na malé rodinné skleníky stavebné povolenie.  O svojom zámere postaviť skleník je však vhodné sa informovať  na príslušnej mestskej či obecnej samospráve, ktorá vydáva súhlas s umiestnením jednoduchej stavby. Niekedy však  v príslušnom územnom pláne môže byť  skleník definovaný ako jednoduchá / drobná stavba  aj bez ohlasovacej povinnosti, alebo naopak môžu v ňom byť definované oblasti – napríklad niektoré záhradkárske kolónie, v ktorých nie je možné skleník postaviť.

    Okrem preverenia udelenia súhlasu od miestnej samosprávy je však vhodné prihliadať aj na to, aby skleník neobmedzoval  susedov, napríklad plánovanou  výstavbou v tesnej blízkosti hranice pozemku. Samozrejme, pokiaľ máme pozemok v prenájme, bez súhlasu majiteľa nie je možné uvažovať o pevných betónových základoch, avšak aj v prípade ukotvenia skleníka bez betónových základov je vhodné v rámci udržiavania dobrých vzťahov prenajímateľa  o našom zámere informovať.